zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Statut

STATUT

OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./,

 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104/,

 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym/Dz. U. z 2001 r. Nr 180, poz. 1592 z póżn. zam./,

 4. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./,

 5. ustawy z dnia 29 lipca 2005roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/Dz.U.Nr 180, poz. 1493/,

 6. uchwały Nr XXVI/147/05 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21.10.2005 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim.

 7. uchwały Nr 214/05 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21.12.2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminy organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim.

§ 2

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Tomaszowskiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

 2. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Tomaszów Lubelski, ul Wyspiańskiego 7.

 3. Obszarem działania Ośrodka jest teren obejmujący Powiat Tomaszowski.

Rozdział II – Cel i zadania

§ 3

 1. Ośrodek świadczy specjalistyczne usługi i udziela wsparcia osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji tych osób.

 2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 1. udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnego, psychologicznego, rodzinnego i socjalnego,

 2. prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wywierających negatywny wpływ na psychikę człowieka i jej rozwój,

 3. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, grup samopomocowych, terapeutycznych i psychoedukacyjnych,

 4. opracowywanie i realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc,

 5. prowadzenie telefonu zaufania,

 6. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Rozdział III – Organizacja i zarządzanie

§ 4

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalany przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzany przez Zarząd Powiatu Tomaszowskiego.

§ 5

 1. Ośrodkiem kieruje kierownik.

 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.

 3. Kierownik zarządza Ośrodkiem i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki.

§ 6

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Ośrodka wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Kierownik Ośrodka.

Rozdział IV – Majątek i finanse

§ 7

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami obowiązującymi w samorządowych jednostkach budżetowych.

§ 8

Działalność Ośrodka jest finansowana za środków budżetu Powiatu.

§ 9

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Powiatu.

Rozdział V – System kontroli

§ 10

 1. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Zarząd Powiatu.

 2. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje Kierownik.

Rozdział VI- Przepisy końcowe

§ 11

Zamiany treści Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.