zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski

Deklaracja dostępności

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://oik.powiat-tomaszowski.com.pl/

DANE TELEADRESOWE

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Żwirki i Wigury 2, 22-600 Tomaszów Lubelski

tel/fax /84/ 663 42 98

telefony interwencyjne w sprawach nagłych: 792 960 731, 729 860 600

e-mail: oik.tomaszow@interia.pl

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji: 2009-08-02

Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-22

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • strona zawiera dokumenty elektroniczne, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Rechulicz, oik.tomaszow@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 84 663 42 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bądź aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim zlokalizowana jest przy ulicy Żwirki i Wigury 2 na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. Osoby niepełnosprawne przybywające do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w celu uzyskania pomocy bądź załatwienia spraw winny udać się do wejścia zlokalizowanego od strony ul. Żwirki i Wigury /od strony parku miejskiego/, które jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście to oraz dźwig osobowy funkcjonujący przy tym wejściu umożliwiają dotarcie na pierwsze piętro budynku, gdzie swoją siedzibę /na lewo od wyjścia z windy/ ma Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Niepełnosprawni mogą zwrócić się do każdego pracownika Ośrodka /kierownik, pracownik socjalny, psycholog, prawnik/ z prośbą o informację lub pomoc. W pierwszej kolejności pracownicy przeprowadzają wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy a następnie wskazują merytorycznego pracownika.

Jeżeli wymagają tego potrzeby osoby niepełnosprawnej, merytoryczny pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu pomocy przy załatwianiu sprawy bądź wspólnie udają się do merytorycznych miejsc pracy w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim nie korzysta z pomocy pracownika przeszkolonego w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.