zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Zrealizowano szkolenie nt. pracy z osobami doznającymi przemocy

W dniu 5 października 2018 r. piętnastu pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz pomocy osobie w trudnej sytuacji życiowej z terenu powiatu tomaszowskiego uczestniczyło w szkoleniu „Motywowanie do zmiany – praca z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie”. Celem jego było m.in. wzmocnienie umiejętności dostosowywania swoich oddziaływań pomocowych do etapu, na jakim znajduje się klient w procesie wprowadzania zmian, umiejętności prowadzenia kontaktu interwencyjnego z osobą doznającą przemocy, umiejętności w zakresie prowadzenia pierwszego spotkania z osobą, co do której istnieje podejrzenie, iż doświadcza przemocy w rodzinie w ramach realizacji procedury NK oraz wzrost świadomości istnienia barier psychologicznych, z jakimi zmagają się osoby doświadczające przemocy i zwiększenie uważności profesjonalistów na potrzeby osób uwikłanych w przemoc. Szkolenie prowadzone przez Annę Rechulicz – kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej obejmowało 5 godzin dydaktycznych. Było to już ostatnie z cyklu szkoleń zaplanowanych na bieżący rok.

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w kolejnych szkoleniach realizowanych przez OIK w przyszłym roku bądź realizacją zajęć dla członków zespołu interdyscyplinarnego w Państwa gminie, prosimy o zgłoszenie takiego zapotrzebowania do Ośrodka.

Uwaga! Termin szkolenia!

Informujemy, iż wyznaczony został termin szkolenia „Motywowanie do zmiany – praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie” na 5 października 2018 r. w godzinach 10-14. Odbędzie się ono w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – o dokładne miejsce realizacji zajęć prosimy dowiadywać się siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej lub sprawdzić pocztę elektroniczną, gdyż do osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu przesłany został e-meil potwierdzający.

Spotkanie z Policją

Wzorem ubiegłego roku w dniu 19.09.2018 r. w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie edukacyjne dla osób doświadczających lub zagrożonych przemocą w rodzinie dotyczące prawnych aspektów reakcji na przemoc przeprowadzone przez funkcjonariusza Posterunku Policji w Łaszczowie mł. asp. Rafała Iskierka. W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia dotyczące m.in. procedury „Niebieskie Karty”, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, procedury w trybie art. 307 k.p.k., terminów procesów w postępowaniach przygotowawczych, właściwości miejscowej w postępowaniach, postępowaniach i czynnościach wykonywanych przez Policję w sprawach dotyczących osób nieletnich. Funkcjonariusz Policji w przyjazny i rzeczowy sposób udzielał także odpowiedzi na pytania nurtujące uczestników spotkania.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za aktywność i zaangażowanie, zaś Panu Rafałowi Iskierka za ponownie poświęcony czas, podzielenie się wiedzą i udzielenie rzetelnych informacji, a także za postawę otwartości i zrozumienia dla poruszanych problemów!