zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
#16days

„Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”

W 2017 roku odbywa się 26. edycja Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć koordynowana przez Center for Women’s Leadership (CWGL). Kampania rozpoczyna się 25 listopada Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a kończy 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka, jednocześnie podkreślając, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez: rozwój świadomości, wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet, zastosowanie metod, które pozwolą na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii, wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, tworzenie narzędzi nacisku na rządy, które mają za zadanie zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim.

Kampania 16 Dni jest otwarta na wszystkie osoby, które pragną wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet. Stwórz lub dołącz do społeczności, zespołu lub międzynarodowej organizacji! Używaj hashtagu #16days w mediach społecznościowych!

Paulina Pastuła
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Tomaszowie Lub.

 

 

 

Spotkanie dla służb w związku z zakończeniem PKE

W związku z tym, że tegoroczna edycja „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” dobiega końca, zapraszamy na spotkanie ze służbami, które podjęły współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy jego realizacji. Zostało ono zaplanowane na dzień 6 grudnia 2017 r. (środa) o godzinie 8.15 w sali 49 Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub., ul. Lwowska 68.

W trakcie spotkania zostanie omówiony przebieg tegorocznej edycji programu oraz wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w trakcie trwania programu.

Do uczestnictwa zaproszeni są członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie kierujących do udziału osoby podejrzane o stosowanie przemocy oraz kuratorzy, których dozorowani uczestniczyli w programie.

Zajęcia edukacyjne z Policją

W dniu 9 listopada 2017 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej gościł funkcjonariusz Policji z Łaszczowa, mł. asp. Rafał Iskierka, który poprowadził spotkanie dotyczące prawnych aspektów reakcji na przemoc w rodzinie. W zajęciach tych o charakterze edukacyjnym wzięły udział klientki Ośrodka Interwencji Kryzysowej doświadczające przemocy w rodzinie bądź zagrożone nią oraz uczestniczki grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. Podczas spotkania omówiono problemy związane z procedurą Niebieskiej Karty, złożeniem zawiadomienia o przestępstwie, przebiegu postępowań sprawdzających i przygotowawczych związanych z problemem przemocy w rodzinie, uprawnieniach przysługujących pokrzywdzonym oraz terminach ustawowych w toku prowadzenia postępowań przygotowawczych. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem Pań i wyjaśniły wiele kwestii prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Serdecznie dziękujemy za tę współpracę Posterunkowi Policji w Łaszczowie, a Panu Rafałowi Iskierka za zaangażowanie i duże zrozumienie dla problemów, z jakimi zderzają się osoby doświadczające przemocy w rodzinie w toku działań formalno – prawnych. Mając na uwadze pozytywne informacje zwrotne od naszych Klientek, liczymy na dalszą tak owocną współpracę z Policją!