zadzwoń
tel.+48 84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
Zajęcia edukacyjne z Policją

W dniu 9 listopada 2017 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej gościł funkcjonariusz Policji z Łaszczowa, mł. asp. Rafał Iskierka, który poprowadził spotkanie dotyczące prawnych aspektów reakcji na przemoc w rodzinie. W zajęciach tych o charakterze edukacyjnym wzięły udział klientki Ośrodka Interwencji Kryzysowej doświadczające przemocy w rodzinie bądź zagrożone nią oraz uczestniczki grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. Podczas spotkania omówiono problemy związane z procedurą Niebieskiej Karty, złożeniem zawiadomienia o przestępstwie, przebiegu postępowań sprawdzających i przygotowawczych związanych z problemem przemocy w rodzinie, uprawnieniach przysługujących pokrzywdzonym oraz terminach ustawowych w toku prowadzenia postępowań przygotowawczych. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem Pań i wyjaśniły wiele kwestii prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Serdecznie dziękujemy za tę współpracę Posterunkowi Policji w Łaszczowie, a Panu Rafałowi Iskierka za zaangażowanie i duże zrozumienie dla problemów, z jakimi zderzają się osoby doświadczające przemocy w rodzinie w toku działań formalno – prawnych. Mając na uwadze pozytywne informacje zwrotne od naszych Klientek, liczymy na dalszą tak owocną współpracę z Policją!

Spotkanie dla służb – informacja

Informujemy, iż w dniu 25 października 2017 r. o godz. 8.30 w sali 49 Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub. odbędzie się spotkanie dla kuratorów i przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych, którzy kierowali osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym realizowanym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Spotkanie poprowadzą trenerzy i koordynator programu. Jest ono organizowane na „półmetku” programu. Jego celem jest udzielenie informacji o postępach w realizacji założeń programowych i bieżący monitoring jego efektywności. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem programu, Panem Marcinem Dubasem.

Zrealizowano kolejne szkolenie dla pracowników pomocy społecznej

W dniu 23 października 2017 r. odbyło się przedostanie z cyklu szkoleń zaplanowanych na 2017 rok o tematyce „Motywowanie do zmiany – prowadzenie rozmowy motywującej z osobą stosującą przemoc w rodzinie”. Uczestniczyło w nim 22 pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego. Tematyka szkolenia oparta została na założeniach transteoretycznego modelu zmiany i dialogu motywującego z uwzględnieniem specyfiki pracy grupy roboczej z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Uczestnicy mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji komunikacyjnych i identyfikowania, jaką gotowość do zmiany przejawia klient oraz jakie ma w związku z tym potrzeby i cele do zrealizowania w procesie zmiany. Szkolenie poprowadziła kierownik OIK, Anna Rechulicz.

Osoby zainteresowane otrzymaniem prezentacji ze szkolenia proszone są o przesłanie takiej informacji na adres: oik.tomaszow@interia.pl lub bezpośrednio do prowadzącej (o ile jeszcze tego nie uczyniły).

W miesiącu listopadzie planowane jest ostatnie szkolenie w bieżącym roku w zakresie przeciwdziałania wypaleniu sił i radzenia sobie ze stresem.

Informujemy jednocześnie, że możliwe jest jeszcze zgłoszenie zapotrzebowania na określoną tematykę szkolenia na rok 2018 bądź zgłoszenia zapotrzebowania na szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego w swojej gminie. Zapraszamy do kontaktu!